Ngày 28/2/2008, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – nơi cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ngày 28/2/2008, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – nơi cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Căn cứ Quy chế mẫu và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với pháp luật về trợ giúp pháp lý và Quy chế mẫu này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/3/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 224/1999/QĐ-BTP ngày 5/8/1999 ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article