Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong và ngoài nước, có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Theo Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong và ngoài nước, có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Vốn điều lệ của Quỹ do Ngân sách Nhà nước cấp là 500 tỷ đồng và hàng năm được cấp vốn bổ sung để bù đắp kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Một trong các nhiệm vụ của Quỹ là cho vay với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn cho các dự án môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng; tài trợ kinh phí, đồng tài trợ, cho vay vốn các dự án môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ hoặc huy động vốn bổ sung.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam từ Điều 1 đến Điều 9 Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 bị thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article