Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu ở trong nước và ở nước ngoài.

Ngày 3/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí phục vụ các đối tượng có nhu cầu ở trong nước và ở nước ngoài. TTXVN thực hiện nhiệm vụ theo Điều 2 Nghị định số 24/2008/NĐ-CP.

Về cơ cấu tổ chức,  TTXVN có 32 đơn vị trực thuộc, gồm các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị biên tập, cơ quan đại diện, phân xãm, báo, tạp chí, bản tin chuyên đề và các tổ chức sự nghiệp. Tổng Giám đốc TTXVN là người đứng đầu, lãnh đạo TTXVN, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 82/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của TTXVN.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article