Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Tây Ninh, thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Điều 18 Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 63/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article