Ngày 27/2/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Ngày 27/2/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Các loại máy móc, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được đăng ký và kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.Cơ sở có nhu cầu kiểm định thông báo bằng văn bản tới đơn vị kiểm định. Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở, đơn vị kiểm định phải thống nhất với cơ sở đề nghị kiểm định về việc tiến hành kiểm định. Khi đối tượng kiểm định đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng, chấm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định, đơn vị kiểm định phải cấp Phiếu kết quả kiểm định. Phiếu này phải được gửi tới Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nơi máy, thiết bị, vật tư  được lắp đặt, sử dụng trong vòng 5 ngày làm việc để đăng ký.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTTXH ngày 3/11/2003 hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toan lao động, vệ sinh lao động.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article