Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô” và “Quy định về vận tải khách bằng taxi”.

Ngày 29/4/2008, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QÐ-BGTVT ngày 26/3/2007 và “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng trong phạm vi cả nước. Bãi bỏ văn bản số 5394/BGTVT-VT ngày 28/8/2007, văn bản số 3688/CĐBVN-VT ngày 19/8/2007 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article