Ngày 23/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT0BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Ngày 23/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Quyết định bổ sung các quy định về thuế thu nhập đối với người nước ngoài có thu nhập cao, chế độ ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng, chế độ tài chính áp dụng cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/5/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article