Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp theo Quy chế này là cơ sở để các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp theo Quy chế này là cơ sở để các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này đến Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét, cấp chứng chỉ theo quy định của Quy chế này. Hàng năm, người được cấp chứng chỉ phải cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi tiến hành hoạt động tư vấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chứng chỉ này sẽ bị thu hồi nếu sau 3 năm, người được cấp chứng chỉ không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quyết định được đăng Công báo ngày 7/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ngày 31/12/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 1/2/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ định giá xây dựng nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article