Ngày 22/4/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT và Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc phải kiểm định và Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc phải quản lý chất lượng.

Ngày 22/4/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT và Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc phải kiểm định và Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Các Quyết định trên được đăng Công báo ngày 6/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006, Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article