Ngày 24/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngày 24/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hàng hóa có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp. Trong trường hợp để xảy ra thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản cho người tiêu dùng khi sử dụng đúng các hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân cung cấp, tổ chức, cá nhân đó phải tiến hành ngay mọi biện pháp nhằm ngăn chặn và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Thời hiệu khiếu nại của người tiêu dùng là 6 tháng kể từ ngày người tiêu dùng thông báo cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, hàng hóa về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị tổ chức, cá nhân đó vi phạm, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân nhận được khiếu nại của người tiêu dùng có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiến hành thủ tục hòa giải tại cơ quan quản lý nhà nước khi người tiêu dùng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước hòa giải (khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không giải quyết trong thời gian nói trên) hoặc khi họ không đồng ý với kết quả giải quyết của tổ chức, cá nhân đó.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tổ chức xã hội của người tiêu dùng được thành lập (theo quy định của pháp luật hiện hành về việc thành lập các tổ chức xã hội) trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và là tổ chức đại diện để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 6/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 2/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article