Ngày 24/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có trên 51% số lao động là người tàn tật và có quy chế hoạt động hoặc điều lệ phù hợp với đối tượng lao động là người tàn tật.

Ngày 24/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật; áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có trên 51% số lao động là người tàn tật và có quy chế hoạt động hoặc điều lệ phù hợp với đối tượng lao động là người tàn tật.

Các cơ sở kinh doanh trên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (đối với hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết năm 2011), miễn tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước. Lãi suất cho vay đối với các cơ sở này bằng 50% mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng khác vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay trong hạn. Ngoài ra, các cơ sở này còn được Nhà nước hỗ trợ từ Quỹ việc làm cho người tàn tật theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article