Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của Việt Nam.

Ngày 22/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2008/NÐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển của đất nước, thực hiện dịch vụ tư vấn về chính sách phát triển, đào tạo sau đại học về khoa học xã hội, tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Về cơ cấu tổ chức, Viện có 5 đơn vị giúp việc, 29 đơn vị nghiên cứu khoa học và 2 đơn vị sự nghiệp. Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article