Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú trong các trường hợp thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả nợ nước ngoài trước hạn và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nếu đáp ứng các quy định hiện hành).

Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú trong các trường hợp thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả nợ nước ngoài trước hạn và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nếu đáp ứng các quy định hiện hành).

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Quyết định số 966/2003/QĐ-NHNN ngày 22/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article