Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ công chức viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo, cơ yếu; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ công chức viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo, cơ yếu; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ Nội vụ thực hiện hiện các nhiện vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định này. Về cơ cấu tổ chức, Bộ có 24 đơn vị hành chính, trong đó có 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article