Ngày 14/4/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 14/4/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư sửa đổi quy định về thực hiện quyền nhập khẩu, hồ sơ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và chế độ báo cáo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ban hành kèm mẫu Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/4/2008. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công thương để kịp thời xử lý.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article