Ngày 11/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các công ty tài chính.

Ngày 11/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các công ty tài chính (gọi chung là các tổ chức tín dụng).

Tổ chức tín dụng có nhu cầu cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế phải gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng) để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.Việc đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế không được thực hiện trước việc đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước. Các tổ chức trên chỉ được cung ứng dịch vụ ngoai hối sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đủ điều kiện. Các tổ chức tín dụng là ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động. Sau khi được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối, các tổ chức tín dụng phải duy trì các điều kiện để cung ứng dịch vụ ngoại hối và phải tuận thủ đúng các nội dung ghi trong Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối, các quy định tại Mục 3 Chương VI của Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế quy định tại Phần thứ V của Thông tư số 01/1999/TT-NHNN ngày 16/4/1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/2998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article