Ngày 10/3/2008, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/2008/QĐ-KTNN về việc bổ nhiệm, miễn  nhiệm các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

Ngày 10/3/2008, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/2008/QĐ-KTNN về việc bổ nhiệm, miễn  nhiệm các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article