Tiêu chuẩn này được áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và khuyến khích áp dụng. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2008.

Theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước bao gồm tiêu chuẩn về kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, tiêu chuẩn về truy cập thông tin, tiêu chuẩn về an toàn thông tin và tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả. Tiêu chuẩn này được áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và khuyến khích áp dụng. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article