Ngày 1/4/2008, Kiểm toán Nhà nước đã có Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán.

Ngày 1/4/2008, Kiểm toán Nhà nước đã có Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán, chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán; áp dụng đối với các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiếm toán Nhà nước khu vực, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm toán và quản lý hồ sơ của Kiểm toán Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây của Kiểm toán Nhà nước trái với Quyết định này đều bị hủy bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article