Ngày 2/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Ngày 2/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 9/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP nói trên.

Thông tư hướng dẫn về loại hình tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam, vốn điều lệ, tỷ lệ và phương thức góp vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp, điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, hoạt động, những thay đổi của tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải đươc chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành về đăng ký kinh doanh và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, tổ chức tài chính quy mô nhỏ được cấp giấy phép phải làm các thủ tục cần thiết để có đủ các điều kiện khai trương hoạt động như quy định tại khoản 15 Phần II. của Thông tư. Chỉ các tổ chức tài chính quy mô nhỏ được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động mới được phép sử dụng thuật ngữ “tổ chức tài chính quy mô nhỏ” trong tên của tổ chức, chức danh hoặc được sử dụng là phần phụ thêm của tên, chức danh, hoặc được trình bày trong tiêu để hóa đơn, văn bản, thông báo, quảng cáo hoặc mô tả hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article