Ngày 3/4/2008, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”, thay thế cho Phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1-1997.

Ngày 3/4/2008, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”, thay thế cho Phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1-1997.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng trong phạm vi cả nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article