Ngày 31/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT quy định về đào tạo, tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam và thuyền viên Việt Nam khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền nước ngoài.

Ngày 31/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT quy định về đào tạo, tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam và thuyền viên Việt Nam khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền nước ngoài.

Quyết định quy định về hệ thống Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải và ban hành mẫu các loại Giấy chứng nhận đó. Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp và chỉ có giá trị đến năm học viêc  chưa quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Thuyền viên muốn được cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải phải là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam hoặc là thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam; trong độ tuổi lao động, có giấy chứng nhận sức khỏe đáp ứng điều kiện quy định đối với thuyền viên; có đầy đủ hồ sơ, đáp ứng đủ các điều kiện riêng về chuyên môn cho từng loại giấy chứng nhận.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/4/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; các quy định trước đây liên quan đến đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải trái với Quy chế ban hành kèm Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article