để huy động vốn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 24/3/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng để huy động vốn trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Các tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương, các tổ chức tín dụng liên doanh thành lập, hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Quy chế này có thể thực hiện phát hành giấy tờ có giá theo các phương thức: trực tiếp phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và đấu thầu giấy tờ có giá. Giấy tờ có giá được phát hành bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ. Việc phát hành, thanh toán và chuyển nhượng giấy tờ có giá bằng ngoại tệ phải tuân theo các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam. Thời hạn phát hành của một đợt phát hành không quá 60 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, trừ trường hợp có sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 4/1/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article