Ngày 14/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ban hành  Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan được giao dự toán kinh phí để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công, các cơ quan được giao nhiệm vụ hoặc được ủy quyền tổ chức đấu thầu (hoặc đặt hàng) cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp (tổ chức trong nước và nước ngoài có tư cách pháp nhân, cá nhân hành nghề độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam).

Dịch vụ sự nghiệp công được hiểu là các hoạt động thuộc trách nhiệm của Nhà nước phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và cộng đồng xã hội. Danh mục các dịch vụ sự nghiệp công được ban hành tại Phụ lục của Quyết định này. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước có tổng trị giá từ 500 triệu đồng trở lên phải thực  hiện đấu thầu. Thủ tục, trình tự thanh quyết toán dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước đấu thầu, đặt hàng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article