Ngày 14/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 14/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồn hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý. Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NÐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định số 28/2008/NĐ-CP nói trên.  Bộ có 24 tổ chức trực thuộc, trong đó có 6 tổ chức sự nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2003/NĐ-CP.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article