Ngày 16/5/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đồng Việt Nam.

Ngày 16/5/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 16/2008/QÐ-NHNNvề cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đồng Việt Nam.

Theo đó, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố định kỳ hàng tháng. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh lãi suất cơ bản.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/5/2008 và có hiệu lực thi hành từ 19/5/2008. Quyết định số 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/5/2002 về việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article