quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC tiếp tục được Bộ Tài chính sửa đổi tại Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008. Mức thuế suất của các mặt hàng này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 26/5/2008.

quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC tiếp tục được Bộ Tài chính sửa đổi tại Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008. Mức thuế suất của các mặt hàng này được áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 26/5/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article