Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 (sửa đổi tại Quyết định số 17/2008/QÐ-BTC ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính) được sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC, áp dụng cho Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 20/5/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article