Ngày 7/5/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.

Ngày 7/5/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BLÐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NÐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.

Người lao động, tập thể lao động làm việc trong doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế-xã hội v.v…bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu không yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động thì có quyền khiếu nại theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article