Mức phí thấp nhất là 1.000đồng/m3 (đối với khai thác các loại đất) và cao nhất là 180.000đồng/tấn (khai thác quặng thiếc, quặng kẽm, quặng chì). Đối với khí thiên nhiên, mức thu là 200.000 đồng/m3.

Ngày 13/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2008/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác đá, fenspat, sỏi,cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng titan (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatit, dầu thô và khí thiên nhiên. Mức phí thấp nhất là 1.000đồng/m3 (đối với khai thác các loại đất) và cao nhất là 180.000đồng/tấn (khai thác quặng thiếc, quặng kẽm, quặng chì). Đối với khí thiên nhiên, mức thu là 200.000 đồng/m3. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải đăng ký nộp phí với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định chậm ngất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phép khai thác khoáng sản.

Căn cứ mức thu phí bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định nói trên, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định mức phí cụ thể  phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trừ khoản thu phí đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với các khoáng sản trên là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article