Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Ủy ban Dân tộc thực hiện hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2008/NÐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định này. Về cơ cấu tổ chức, Ủy ban Dân tộc có 17 đơn vị giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, trong đó có 5 đơn vị sự nghiệp. Các thành viên của Ủy ban Dân tộc gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thứ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article