Ngày 6/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Ngày 6/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo đến hết ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article