Ngày 5/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Ngày 5/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu.

Nghị định hướng dẫn về kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, quy định về hợp đồng, phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và các vấn đề khác có liên quan. Nghị định ban hành các Phụ lục về mẫu thư mời thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn và gói thầu mua sắm hàng hóa, mẫu báo cáo về thông tin nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article