Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được thành lập tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28/4/2008.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được thành lập tại Quyết định số 442/QÐ-TTg ngày 28/4/2008.

Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhân sự, trách nhiệm, quan hệ công tác, kỹ năng và trình độ chuyên môn của Tổ công tác theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/5/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article