Một trong những điều kiện để được hỗ trợ là ngư dân có tàu mua mới, đóng mới có công suất 90CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên.

Ngày 25/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QÐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức thời gian và hồ sơ hỗ trợ cho ngư dân; xây dựng dự toán, phương thức cấp phát, hạch toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ ngư dân. Một trong những điều kiện để được hỗ trợ là ngư dân có tàu mua mới, đóng mới có công suất 90CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên. Mỗi chiếc tàu mua mới, đóng mới được Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng/năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article