Các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đáp ứng đủ các nguyên tắc về chất lượng dược liệu, nhân sự-đào tạo, nhà xưởng-thiết bị, vệ sinh và điều kiện vệ sinh, hồ sơ tài liệu, sản xuất và kiểm soát trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, thanh tra và tự thanh tra mới đủ điều kiện để hoạt động.

Ngày 21/4/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ban hành Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

Quy định này được xây dựng trên cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đáp ứng đủ các nguyên tắc về chất lượng dược liệu, nhân sự-đào tạo, nhà xưởng-thiết bị, vệ sinh và điều kiện vệ sinh, hồ sơ tài liệu, sản xuất và kiểm soát trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, thanh tra và tự thanh tra mới đủ điều kiện để hoạt động. Khuyến khích các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu triển khai áp dụng các nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article