Ngày 2/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh.

Ngày 2/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article