Ngày 5/5/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 552/2008/QĐ-BKH sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 ban hành theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/22/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 5/5/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 552/2008/QĐ-BKH sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 ban hành theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/22/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article