Ngày 3/4/2008, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn áp về quyền và điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp) trong các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Ngày 3/4/2008, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn về quyền khởi kiện và điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp) trong các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân, giám định về sở hữu trí tuệ, áp dụng điều khoản chuyển tiếp để giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; thay thế hông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT ngày 5/12/2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Tòa án Nhân dân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article