Những doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị bơm dịch lỏng, phụ gia giữ nước trong phân xưởng chế biến phải báo cáo giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản).

Theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BNN ngày 21/4/2008, hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước (bơm, chích, ngâm, tẩm các chất thuộc nhóm phosphate và không thuộc nhóm phosphate) vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại về khối lượng bị nghiêm cấm. Những doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị bơm dịch lỏng, phụ gia giữ nước trong phân xưởng chế biến phải báo cáo giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản). Nếu hàm lượng các chất giữ nước vượt quá giới hạn quy định theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế và quy định của nước nhập khẩu (đối với hàng xuất khẩu) thì xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 154/2006/NÐ-CP ngày 25/12/2006 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article