Ngày 4/4/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần cho các doanh nghiệp viễn thông có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, doanh nghiệp chủ mạng viễn thông dùng riêng, mạng nội bộ có sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngày 4/4/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần cho các doanh nghiệp viễn thông có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, doanh nghiệp chủ mạng viễn thông dùng riêng, mạng nội bộ có sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp, thu hồi Giấy phép băng tần. Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép băng tần phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ liên quan. Trước khi đưa thiết bị vô tuyến điện vào khai thác, tổ chức, doanh nghiệp phải đăng ký danh mục các thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng kèm theo các tham số kỹ thuật (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này).

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article