Ngày 16/6/2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 120/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/6/2009, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế bao gồm: hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế, được phép lưu thông; hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ hàng tạm nhập và được lưu tại cửa hàng miễn thuế trong thời gian không quá 365 ngày. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế đươc coi là hàng hóa xuất khẩu và quản lý theo chế độ hàng tạm xuất, được lưu tại cửa hàng trong thời gian 365 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu. Thuốc lá, rượu, bia, hàng điện máy bán tại cửa hàng phải được dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành. Đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế là đồng Việt Nam USD, EURO. Hải quan không thực hiện niêm phong kho hàng, cửa hàng và không trực tiếp giám sát việc bán hàng. Thương nhận chỉ được kinh doanh bán hàng miễn thuế khi đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2, khoản 4 Điều 3 Quy chế, phải đảm bảo có hệ thống máy tính nối mạng giữa cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế. Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện và định lượng mua hàng miễn thuê, quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển mục đích sử dụng, thanh khoản hồ sơ. Thông tư ban hành các Phụ lục về vị trí dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID”, Biểu mẫu Báo cáo bán hàng, Đơn mua hàng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article