Ngày 2/4/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

Ngày 2/4/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article