Ngày 1/4/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

Ngày 1/4/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

Kế hoạch này được các thương nhân có đủ điều kiện sản xuất, chế biến xăng dầu theo Điều 10 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đăng ký trước ngày 30/10 hàng năm với Bộ Công thương để được xác nhận trong thời gian 7 ngày làm việc. Hồ sơ đăng ký gồm: đăng ký kế hoạch kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu (theo mẫu ban hành kèm Thông tư này); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu; tài liệu chứng minh thương nhân có phòng thử nghiệm, đo lường đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu dầu thô, condensate, xăng có chỉ số octan cao, reformate, naphta và các chế phẩm phụ gia khác. Văn bản xác nhân của Bộ Công thương đối với kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của thương nhân được gửi cho Tổng cục Hải quan để làm thủ tục, kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân. Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng tại cơ sở của thương nhân. Việc thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công thương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 7/6/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành quy chế quản lý, nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article