Bộ Công thương có Thông tư số 03/2008/TT-BCT huớng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Bộ Công thương và tại hội chợ, triển lãm; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn.

Ngày 14/3/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BCT huớng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Bộ Công thương, hỗ trợ  trưng bày, giới thiệu sản phẩm miễn phí tại hội chợ, triển lãm của quốc gia và của địa phương, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QÐ-TTgngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

Doanh nghiệp được giới thiệu thương hiệu hoặc hình ảnh của sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ Công thương trong khoảng thời gian tối đa 1 năm cho một lần đăng ký, được hỗ trợ tiền thuê 01 gian hàng hoặc lô đất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm của quốc gia hay của địa phương, hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng, hỗ trợ không thu hồi không quá 30% kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article