Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Ngày 28/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ, Ủy ban nhân dân. Các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng miễn phí thông tin trên các trang thông tin điện tử đó. Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và xây dựng kế hoạch phổ biến tài liệu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tại địa phương.Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do Ủy ban nhân dân quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (nếu việc giải đáp này chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu các Bộ có liên quan giải đáp.

Căn cứ nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong từng thời kỳ tại các vùng, ngành, địa phương và chương trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương do mình quản lý.

Nghị định được đăng Công báo ngày 5/6/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article