Ngày 22/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ rơi vào một trong các trường hợp sau: kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp tínhd dến trước năm thực hiện việc giám sát; trước năm thực hiện giám sát, kinh doanh thua lỗ và mất từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên; kinh doanh giữa 2 năm lỗ có một năm lãi, trong đó kinh doanh thua lỗ trước năm thực hiện giám sát; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article