Ngày 19/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Ngày 19/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường, mức phí và việc quản lý và sử dụng khoản phí do các tổ chức, cá nhân có thải chất rắn nguy hại (là chất thải có tên trong Danh mục các chất thải rắn nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành), chất thải rắn thông thường (là chất thải không có tên trong Danh mục nêu trên).  Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thông thường là 40.000đồng/tấn, đối với chất thải rắn nguy hại không quá 6.000.000 đồng/tấn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu phí này không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article