Ngày 22/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 22/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy chuẩn quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Nhà nước khoán mức trợ cấp hàng năm cho Bưu chính Việt Nam để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích kể từ khi Bưu chính Việt Nam hạch toán độc lập với viễn thông chậm nhất đến hết năm 2013; sau đó Bưu chính Việt Nam tự bù đắp chi phí hoạt động của mạng bưu chính công cộng theo nguyên tắc 3 khoán (khoán chi phí duy trì hoạt động, khoán tỷ lệ % chi phí duy trì hoạt động do Bưu chính Việt nam tự bảo đảm, khoán mức tăng sản lượng hàng năm), mức lợi nhuận về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article