Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 62/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Ngày 20/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 62/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NÐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Thông tư sửa đổi bổ sung các quy định về hoạt động khai thác thủy sản bị cấm, thủ tục và trình tự cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, các Phụ lục về mẫu Giấy phép khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm, đối tượng bị cấm khai thác, kích thước tối thiểu của các laòi thủy sản kinh tế sống trong các vùng nước tự nhiên được phép khai thác v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 31/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article